Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. F?oldal

?asté otázky

?asté otázky:

1. ?ím máme ?isti? sprchovú kabínu?

Po každom použití odporú?ame vykona? nasledovné úkony: Opláchnite vnútorné plochy sprchovej kabíny ?istou vodou. Kvapky vody stiahnite kúpe??ovou stierkou. Pochrómované povrchy a lakované profily utrite dosucha mäkkou handrou. Na sklá, plastikové prvky a hliníkové profily používajte odporú?ané ?istiace prostriedky. Vyhýbajte sa používaniu brúsnych pást, riedidiel, acetónu, kyseliny fosfore?nej a dezinfek?ných prostriedkov s obsahom chlóru.

2. Aká má by? údržba sprchovej kabíny?

Údržbu plôch odporú?ame vykonáva? raz mesa?ne alebo raz za štvr?rok v závislosti od miery používania a kvality vody.

Vnútorné plochy va?ovej zásteny postriekajte ?istiacim prostriedkom RADAWAY GLASS CLEANER. Plochy silnejšie zne?istené vodným kame?om pretrite mäkkou bavlnenou handrou hoci aj tak, že ?istiaci prostriedok nastriekate aj na handru. Plochy po pre?istení  chemickým prostriedkom opláchnite vodou. Pozor! ?istiaci prostriedok Glass Cleaner nenechávajte pôsobi? dlhšie než 10 minút!

Kvapky vody stiahnite kúpe??ovou stierkou RADAWAY. ?istenie môžete vykona? aj na vonkajších plochách s prihliadnutím na množstvo vody vytekajúcej na podlahu. Pochrómované povrchy a profily utrite dosucha mäkkou handrou. Sklenené plochy odporú?ame impregnova? chemikáliou RADAWAY GLASS PROTECTOR. Pri údržbe aj po nej zabezpe?te vhodné vetranie miestnosti pre rýchlejšie uschnutie.

3. Existujú požiadavky pre inštaláciu?

Pre dokonalú funk?nos? a estetický vzh?ad sprchových kabín RADAWAY je nevyhnutne potrebná dobrá príprava miesta zabudovania. ?o sú to vo všeobecnosti?

- Obložená a vodotesná plocha steny, kam sa budú montova? bo?né profily alebo závesy sprchovej kabíny, musí by? zvislá
  aspo? do výšky zabudovania profilu.

- Plocha steny nesmie ma? vä?šiu odchýlku od zvislého smeru než +/-1cm.

- Pokia? chcete sprchovú kabínu postavi? na podlahu, spodný uzatvárací profil sprchovej kabíny musí by? v celej svojej d?žke a
  šírke položený na vodorovnú plochu.

- Pri kabíne s vani?kou musia by? horné hrany vani?ky v každom smere vodorovné.

- Medzi stenou a vani?kou musí by? vhodné tesnenie proti vode.

- Miesto pre vani?ku musí by? obložené pod vani?kou aj za ?ou.

4. Je možné sprchovú kabínu osadi? na podlahu?

Áno. V takýchto prípadoch je dôležité dba? na to, aby u kabín a dverí s rámom bol spodný uzatvárací profil sprchovej kabíny v celej svojej d?žke a šírke položený výlu?ne na vodorovnú plochu.

Pokia? si pre spodný uzatvárací profil dáte vybudova? aj pozd?žnu lavi?ku napr. zo studeného obkladu, je vhodné, aby mala 1-2%-ný spád smerom do sprchovacieho priestoru, aby voda nezostávala stá? medzi lavi?kou a uzatváracím profilom.

Pre kabíny a dvere bez rámu platí rovnaké pravidlo ako pre výrobky s rámom s tým rozdielom, že tu treba na obklad nainštalova? sklá a pochrómované prahy.

Ak ste nedostali odpove? na Vašu otázku, obrá?te sa na nás s dôverou;

http://m-acryl.hu/cms/uploads/tartalom/kerdes.jpg

1. Ak máte otázku ku ktorémuko?vek nášmu výrobku.

2. Ak máte otázku k našim servisným službám.

3. Ak chcete oznámi? ?oko?vek oh?adne obsluhy alebo výrobku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napíšte nám na emailovú adresu Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. a do 48 hodín dostanete od nás odpove? na Vašu otázku.

?akujeme.