Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. F?oldal

Právna ochrana

 Právna ochrana

Hidrotrend s.r.o. urobí všetko preto, aby informácie uvádzané na tejto webovej stránke (www.radaway.sk) boli presné, aktuálne a úplné.

Napriek tomu Hidrotrend s.r.o. ako výlu?ný vlastník práv prevádzkujúci túto webovú stránku neru?í ani konkrétne, ani spôsobom poukazujúcim na?ho za informácie na tejto webovej stránke; vyhradzuje si právo na uskuto??ovanie zmien, úprav a opráv kedyko?vek bez predchádzajúceho upozornenia a taktiež na celkové alebo ?iasto?né pretváranie ?i zrušenie informácií uvedených na tejto webovej stránke, alebo na vytváranie nových ?astí. ?alej Hidrotrend s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednos? za nijaké nepresnosti, chyby alebo prípadnú neúplnos? webovej stránky.

Hidrotrend s.r.o. nenesie zodpovednos? ani za prípadné straty, škody ?i náklady, ktoré by vznikli z používania, nepoužite?nosti, nesprávneho fungovania ?i poruchy webovej stránky (webových stránok), resp. z nepovolanej zmeny údajov uvedených na nej akouko?vek osobou, alebo z dôvodu po?íta?ových vírusov, chyby linky ?i systému alebo z podobných prí?in.

 

Vyhlásenie o autorských právach


Hidrotrend s.r.o. si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa kopírovania a distribúcie ktorejko?vek ?asti webovej stránky www.radaway.sk a elektronickej úschovy a spracovania údajov uvedených na nej.

Všetky autorské diela (videá, obrázky-fotografie, zvukové záznamy, tabu?ky, grafiky, ?lánky a textový obsah) zverejnené na webovej stránke Hidrotrendu s.r.o. www.radaway.sk, resp. ich usporiadanie sú pod ochranou autorských práv, ich použitie v akejko?vek forme – v miere presahujúcej použitie pre osobnú potrebu -  resp. ich kopírovanie v tla?i pre verejnos? je možné výlu?ne s písomným povolením Hidrotrendu s.r.o. vyslovene na tento ú?el. Toto vyhlásenie sa v zmysle  §36, odseku (2) Zákona ?. LXXVI z roku 1999 o autorských právach považuje za zákazové vyhlásenie.

Upozor?ujeme Vás, že využitie autorských práv spôsobom, ktorý sa odlišuje od vyššie uvedených podmienok Hidrotrendu s.r.o. a/alebo ich porušuje, bude ma? ob?ianskoprávne a trestnoprávne následky.